Algemene voorwaarden

Reparatie en onderhoud van medische instrumenten.

Geldig vanaf 1.1.2021

In deze algemene voorwaarden wordt met de “Verkoper” of de “Aannemer” of “Opdrachtnemer” bedoeld: “REPARIS bv, gevestigd te 3136ST Vlaardingen, Korhoenlaan 5. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt met “Koper” of “Opdrachtgever” of “Klant/Client” bedoeld: de Koper van Producten (zoals hierna gedefinieerd) van de Verkoper overeenkomstig deze huidige algemene voorwaarden.

1. Totstandkoming van de overeenkomst, Algemeen

De overeenkomst komt tot stand met het overhandigen van het te repareren product aan de opdrachtnemer. Contractveranderingen, mondelinge- en nevenafspraken dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgehouden. De ondertekening van de offerte van de Verkoper, of verzending van enig orderbevestiging door de Koper aan de Verkoper op basis van de offerte van de Verkoper, herbevestigt het tot stand komen van het contract nog eens uitdrukkelijk, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.2 De klant is verplicht om naar bestaande intellectuele eigendomsrechten te verwijzen met betrekking tot het te repareren product.

1.3 Opdrachtnemer repareert alleen onder de in dit document geformuleerde voorwaarden en wijst andere eventueel door opdrachtgever geproclameerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand, ook als deze algemeen op het opdrachtformulier staan geformuleerd. De opdrachtgever accepteert deze voorwaarden automatisch met het overhandigen van het te repareren goed.

2. reparatie

2.1 Wanneer een reparatie niet haalbaar is of door wanneer de offerte door de klant niet wordt vrijgegeven, wordt het te repareren goed alleen op uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever en tegen vergoeding van de kosten in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

2.2 In geval van een niet uit te voeren reparatie, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade aan het ter reparatie verkregen goed, het niet nakomen van contractuele verplichtingen en voor schade die niet verbonden is aan het niet gerepareerde goed zelf, op welke rechtsgrond de klant dan ook verwijst. Deze disclaimer is niet van toepassing in geval van opzet, grove schuld van de directie of van een bevoegde medewerker, of voor verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen van de aannemer. In het geval van opzettelijke inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen is de aannemer aansprakelijk – behalve in geval van opzet of grove schuld van het management en belangrijke en bevoegde werknemers – en alleen voor de typische, redelijkerwijs te verwachten schade.

2.3 De medische hulpmiddelen moeten door de klant na het gebruik en voor de overdracht aan de aannemer in overeenstemming met de gangbare verordeningen en hygiënevoorschriften worden behandeld.

2.4 De te repareren medische apparaten worden door de opdrachtgever onsteriel aangeleverd en voor de overdracht aan de aannemer in overeenstemming met de gangbare verordeningen en hygiënevoorschriften behandeld.

3. Kostenindicatie, offerte, bruikleen, vervanging, annulering

3.1 Voor zover mogelijk, wordt de klant bij het sluiten van overeenkomsten geïnformeerd over de geschatte reparatie prijs, volgens de geldige prijslijst of de gemaakte offerte; in andere gevallen kan de klant een maximale kostengrens aangeven. Indien de reparatie voor deze kosten niet kan worden uitgevoerd of indien tijdens de reparatie blijkt, dat extra werkzaamheden nodig zijn, zal de toestemming van de opdrachtgever worden gevraagd indien de opgegeven kosten worden overschreden met meer dan 15%.

3.2 Indien vóór de reparatie een kostenraming met bindende prijzen wordt gewenst, moet dit voor de aanbesteding door de opdrachtgever uitdrukkelijk kenbaar worden gemaakt. Zulk een kostenraming is alleen bindend, indien deze schriftelijk wordt ingediend en uitdrukkelijk als verbindtelijk wordt geoffreerd.

3.3 Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen instrumenten in bruikleen worden geleverd, voor de duur van de reparatie van het instrument van de klant. De huurprijs voor een leeninstrument tijdens de duur van de reparatie is afhankelijk van het type instrument en wordt op aanvraag gecommuniceerd. De duur van reparatie wordt hierbij als volgt gedefinieerd: Reparatie plus 1 werkdag na retourlevering van het gerepareerde instrument.

Mocht het leeninstrument door de klant niet op tijd worden terug geleverd, wordt € 60,00 per kalenderdag in rekening gebracht. Alle leeninstrumenten worden voor verzending op goede werking gecontroleerd. Indien de leeninstrumenten door de klant defect wordt geretourneerd, is de klant aansprakelijk voor de gemaakte kosten. Indien een offerte wordt afgewezen of niet wordt bevestigd, worden alle gemaakte kosten (bijv. analyse/transport/ huur van een leeninstrument) in rekening gebracht en wordt het defecte instrument 3 maanden na de datum van de offerte door Reparis afgevoerd.

3.4 Offertes voor nieuwe en/of gebruikte instrumenten en/of apparatuur, die wordt aangeboden als omruil, indien een instrument niet meer kan worden hersteld, zijn vrijblijvend op basis van individuele items en beschikbaarheid. Tussenverkoop blijft voorbehouden. Omruilaanbiedingen zijn eenmalige aanbiedingen en vormen geen basis voor overige verkopen of andersoortig gebruik.

3.5 Na ondertekening door de Koper van de offerte van de Verkoper, of na verzending van enig orderbevestiging door de Koper aan de Verkoper op basis van de offerte van de Verkoper, waarmee de overeenkomst tot stand komt en uitdrukkelijk nog eens wordt bevestigd, heeft de Koper geen mogelijkheden meer tot annuleren van de bestelling.

4. Prijs en betaling

4.1 De aannemer heeft het recht bij het tot stand komen van de overeenkomst een redelijk voorschot te verlangen.

4.2 Als de reparatie wordt uitgevoerd op basis van een offerte met een vastgestelde maximale prijs, voldoet hiervoor een verwijzing naar de offerte, waarbij afwijkingen van de omvang van de dienstverlening afzonderlijk moeten worden aangegeven.

4.3 De wettelijk geldige BTW wordt geheven in aanvulling op kosten van de klant.

4.4 Een mogelijke correctie van de factuur door de aannemer en een klacht van de klant moet schriftelijk, binnen vier weken na ontvangst van de factuur, kenbaar worden gemaakt.

4.5 Betaling zonder korting is verschuldigd bij de aanvaarding en de levering van het product of het versturen van de factuur.

30 dagen na ontvangst van de factuur is de opdrachtgever in verzuim. De rente op het verzuimde bedrag bedraagt acht procentpunten boven de basisrente. Daarnaast is in geval van niet betaling of niet volledige betaling van de verschuldigde bedrag(en), boven de op dat ogenblik verschuldigde bedragen en naast de verderlopende nalatigheidsinterest automatisch en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro per factuur, onverminderd het recht van de verkoper om bijkomende schadevergoeding te eisen, indien hij een grotere schade nawijst.

4.6. Het achterhouden van betalingen of compensatie door de opdrachtgever als gevolg van een betwiste tegenvordering bij de opdrachtnemer is niet geoorloofd.

5. Transport en verzekering

5.1 De klant draagt het risico van het vervoer op eigen initiatief of voor het door hemzelf geïnitieerde vervoer door derden.

5.2 Op verzoek van de opdrachtgever en op zijn kosten wordt het heen- en terug transport verzekerd tegen verzekerbare transportrisico’s, zoals bijvoorbeeld, diefstal, breuk, brand.

6. Reparatietijd

6.1 De op de offertes aangegeven reparatietijden of levertijden zijn gebaseerd op schattingen en zijn derhalve niet bindend.

6.2 De overeenkomst van een vastgestelde reparatie periode, die op de offerte schriftelijk moet worden aangeduid als verbindtelijk, kan de klant verlangen wanneer de omvang van het werk precies vaststaat.

6.3 Ontstaat voor de klant een schade die bewijsbaar door een vertraging van de aannemer tot stand is gekomen, heeft de opdrachtgever het recht om schadevergoeding te vorderen voor de vertraging onder uitsluiting van verdere aanspraken. De schadevergoeding voor vertragingen zoals boven bedraagt 0,5% voor elke volle week vertraging, maar kan in totaal niet meer dan 5% van de reparatie prijs bedragen.

6.4 Aan de verbindtelijke reparatie periode is voldaan, indien tot het einde van de overeengekomen periode het ter reparatie ingediende instrument klaar is om over te nemen voor de klant.

6.5 Indien latere toegevoegde aanvullende- en of noodzakelijke aanvullende reparatiewerkzaamheden worden de overeengekomen, wordt de reparatie periode desbetreffend verlengd.

6.6 Wordt de reparatie uitgesteld als gevolg van maatregelen in verband met arbeidsconflicten, met name staking en uitsluiting, het optreden van omstandigheden die niet de schuld van de aannemer of zijn onderaannemers zijn, wordt de reparatietermijn met een aangemeten periode verlengd. Dit geldt ook indien een dergelijke omstandigheid intreedt als de aannemer reeds in tijdsgebreke is.

7. Aanvaarding

7.1 De opdrachtgever is verplicht om het gerepareerde goed terug aan te nemen op het moment dat hem de voltooiing van de reparatie is medegedeeld. Waar het te repareren goed niet zoals overeengekomen is gerepareerd, is de opdrachtnemer verplicht om het defect te verhelpen. Dit geldt niet wanneer het gebrek voor de belangen van de cliënt en de functionaliteit van het gerepareerde item irrelevant is, of op een omstandigheid berust, die is te wijten aan de opdrachtgever. Als het om een niet-essentieel defect gaat, kan de klant aanvaarding niet weigeren, indien de aannemer de plicht om het gebrek te verhelpen uitdrukkelijk accepteert.

7.2 Indien de terugname wordt vertraagd zonder schuld van de aannemer, is aanvaarding geldig na het verstrijken van twee weken na de kennisgeving van de beëindiging van de reparatie en geldt de reparatie als geleverd.

8. Eigendomsvoorbehoud, uitgebreid pandrecht

8.1 De opdrachtnemer behoudt zich het eigendom van essentiële accessoires, onderdelen en vervangende aggregaten voor, totdat alle betalingen voor uit de overeenkomst voortkomende reparaties zijn gedaan. Verdergaande veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen.

8.2 De opdrachtnemer bezit een pandrecht op basis van de uit de overeenkomst ontstane vorderingen op het in zijn bezit geraakte te repareren goed. Het onderpand kan ook worden uitgeoefend op claims van eerder werk, geleverde reserveonderdelen en andere diensten voor zover zij met het gerepareerde item verband houden. Voor de overige vorderingen ontstaan uit de zakelijke relatie, zal het retentierecht slechts gelden, voor zover deze onomstreden of wettelijk zijn.

9. Garantie

9.1 Na acceptatie van het gerepareerde goed, is de opdrachtnemer aansprakelijk voor gebreken van de reparatie, waarbij het ontbreken van uitdrukkelijk verzekerde eigenschappen hoort, die zich voordoen binnen zes maanden na de aanvaarding, onder

uitsluiting van alle overige vorderingen van de opdrachtgever, niettegenstaande punt 9.6. en 10, zodanig dat hij de gebreken heeft te verhelpen. De opdrachtgever heeft een geïdentificeerd defect onverwijld schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen. Het recht om gebreken geldend te maken verjaart zes maanden vanaf de datum van acceptatie. De opdrachtgever is verplicht bij geconstateerde tekortkomingen het goed ter rectificatie aan de opdrachtnemer te verstrekken.

9.2 De periode voor de aansprakelijkheid bij een defect wordt verlengd met de tijd als gevolg van de herstelwerkzaamheden.

9.3 De aansprakelijkheid van de aannemer is nietig, indien het gebrek voor de belangen van de opdrachtgever irrelevant is of op een omstandigheid berust, die is toe te rekenen aan de opdrachtgever.

9.4 Door de klant of derden onjuist uitgevoerde en zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer uitgevoerde reparatiewerkzaamheden aan de in gebreke gestelde reparatie, wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor de daaruit voortvloeiende gevolgen opgeheven. Alleen in dringende gevallen, zoals wanneer de operationele veiligheid in het geding is en om onevenredig grote schade te voorkomen, waarbij de opdrachtnemer onmiddellijk moet worden geïnformeerd, of als de aannemer al met de reparatie van het defect in verzuim is, heeft de klant het recht om het gebrek zelf of door derden te verhelpen en vergoeding van de aannemer voor de noodzakelijke kosten te eisen.

9.5 Van de door de verbetering ontstane kosten worden door de aannemer gedragen – op voorwaarde dat de klacht in kwestie gerechtvaardigd blijkt – de kosten van het vervangende onderdeel, inclusief verzendkosten, en de redelijke kosten van het verwijderen en de installatie. Bovendien, als de situatie dit na individuele billijkheid vereist, de kosten van de noodzakelijke voorziening van haar specialistische werknemers en assistenten. Alle overige kosten worden door de opdrachtgever zelf gedragen.

9.6 Indien de aannemer een hem gestelde redelijke verlenging van de termijn voor het herstel van de tekortkomingen door zijn eigen schuld vruchteloos laat verlopen, heeft de klant recht op een korting van 5% van de reparatie prijs. Het recht op vermindering van de klant bestaat eveneens in andere gevallen van gebreke bij tekortkomingen. Alleen als de reparatie, ondanks de verlaging voor de klant bewijsbaar zonder interesse is, kan de klant de overeenkomst opzeggen.

10. Overige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, uitsluiting van aansprakelijkheid

10.1 Als delen van het ter reparatie geleverde item door schuld van de opdrachtnemer beschadigen, heeft de opdrachtnemer de keus om het goed te herstellen op zijn kosten of een nieuw item te leveren. De verplichting tot schadevergoeding is beperkt tot het bedrag van de contractuele reparatie prijs. Voor het overige is artikel 10.2 dienovereenkomstig van toepassing.

10.2 De opdrachtgever kan, buiten de hem in deze bepalingen verleende mogelijkheden, geen aanspraken maken en eveneens geen claims indienen, in het bijzonder geen aanspraken op schadevergoeding, ook niet op buiten contractuele actie of andere rechten, als gevolg van eventuele nadelen die worden geassocieerd met de reparatie, tegen de aannemer, op welke rechtsgrondslag dan ook.

Deze disclaimer is ongeldig, indien er sprake is van opzet, grove schuld van de directie of leidinggevend personeel, alsmede bij toerekenbare grove schending van de overeenkomst door opdrachtnemer.

In het geval van verwijtbare schending van significante contractuele verplichtingen is de opdrachtnemer aansprakelijk – behalve in geval van opzet of grove schuld van het management en bevoegde en gespecialiseerde werknemers – en alleen voor de typische, redelijkerwijs te verwachten schade.

11. Slotbepalingen

11.1 Geen enkele nalatigheid of verzuim van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van de overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.

11.2 De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. In geval van een geschil in verband met deze overeenkomst is de rechtbank in de regio waarin de zetel van de verkoper gelegen is, de enige bevoegde rechtbank. Partijen komen overeen dat het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 inzake internationale handel niet van toepassing zijn op hun huidige en toekomstige relaties.

11.3 De door de Koper aan de Verkoper verstrekte gegevens en persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Dit bestand wordt door de aannemer, of door derden waarop de aannemer voor deze doeleinden een beroep doet, aangewend voor administratieve doeleinden van de aannemer alsmede voor het inlichten van de klant over de huidige en/of toekomstige diensten, goederen, promoties e.d van de aannemer.

De persoonsgegevens van de koper (inclusief van medewerkers van de klant) worden verwerkt door de aannemer als verantwoordelijke van de verwerking. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. Indien hij deze rechten wenst uit te oefenen, dient hij een verzoek in te sturen per gewone post of per mail aan info@reparis.nl onder het betref AVV Reparis.

11.4 Eventuele kosten verbonden aan onbetaalde wissels alsook andere inningskosten, van welke aard ook, worden aan de Koper afzonderlijk aangerekend.

11.5 Indien enige bepaling van de Overeenkomst of een deel van dergelijke bepaling ongeldig wordt verklaard, zal dit geen effect hebben op de overblijvende bepalingen van de overeenkomst of het resterend gedeelte van de bepaling. Beide partijen zullen in dergelijk geval de ongeldig verklaarde bepaling(en), of delen ervan, vervangen door een nieuwe bepaling(en) die zo nauw mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en van de overeenkomst.